نوشته‌ها

ویژگی و تعریفی از زغالها

/
آیا میتوانید تعریفی مختصر از زغالها ارائه دهید؟ در ارائه ی تعریف …