نوشته‌ها

بازار عمده زغال کشت بافت جهرم

/
در بازار کشاورزان جهرم از زغال فعال به صورت عمده در کشت بافت گیا…

بازار عمده زغال فعال شده جهرم

/
زغال فعال شده رفسنجان در جهرم بازار خوبی جهت حذف عمده آلاینده ها…