نوشته‌ها

اخذ نمایندگی زغال جهرم

/
زغال جهرم عمدتاً دارای چه نوع زغالی می باشد؟ جهرم یکی از شهرهای …
زغال کبابی

اخذ نمایندگی زغال کبابی

/
اخذ نمایندگی زغال کبابی از چه روش هایی امکان پذیر است و چطور…
زغال فشرده قلیان

اخذ نمایندگی زغال فشرده قلیان

/
برای گرفتن و اخذ نمایندگی زغال فشرده مخصوص قلیان چه راهکاری باید د…

اخذ نمایندگی زغال همرفتی

/
زغال همرفتی را در نمایندگی خود عرضه کنید و بیشترین سود را از تجا…