فروش زغال تکنام اصفهان

/
گروه دانشجویی تکنام نقش تحریم ها و تولید داخلی در واردات اینترنتی محصولاتی مانند زغال فعال از کشورهای صنعتی به اصفهان ارزیابی کردند. کشورهای صنعتی جهان با ارسال